Josef Morkus

Územní studie v podmínkách Prahy

 

 

Tento materiál vnikl jako disertační práce v rámci doktorského studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze, které jsem úspěšně dokončil obhajobou této práce v roce 2012.


ABSTRAKT DISERTAČNÍ PRÁCE


Práce se věnuje územním (urbanistickým) studiím. Analyzuje jejich historický vývoj a objasňuje pozici v současné legislativě. Sestavuje kompletní přehled pořízených i připravovaných studií v Praze a konfrontuje je s podobnými materiály u nás i v zahraničí. Zkoumá účel, typy a využití územních studií i jejich vazby na další územně plánovací dokumenty. Stanovuje jejich roli v navrhovaném aktivním a participativním řízení rozvoje města. Vyúsťuje v návrhy k optimalizaci a zefektivnění obsahu i procesu pořízení územních studií. Práce je doplněna rozsáhlými přílohami.

 

RESUMÉ DISERTAČNÍ PRÁCE

Práce se věnuje problematice územních (urbanistických) studií a soustřeďuje se na jejich využití v Praze. Zkoumá územní studie z horizontálního i vertikálního pohledu, tedy v časovém rozsahu od historie až po předpokládaný budoucí vývoj a zároveň v širokém spektru pohledů na problematiku. Je koncipována jako systém, který není uzavřen, naopak je možno ho dále upřesňovat, rozpracovávat, prohlubovat a doplňovat.

V úvodu podává historický přehled českého stavebního práva se zaměřením na dokumenty podobné územní studii. Následně objasňuje pozici územní studie v současné legislativě a rekapituluje zákonné požadavky. Zkoumá zpracované studie a podobné dokumenty v Praze, analyzuje předpokládané budoucí studie, porovnává je se studiemi a podobnými materiály v jiných městech a konfrontuje je s dokumenty a systémy územního plánování v zahraničí. Zabývá se účelem, využitím a typy územních studií a zkoumá roli jednotlivých aktérů při pořízení studie. Naplňuje tak cíl sumarizovat, uspořádat a strukturovat informace o územních studiích od historického odkazu po reflexi současných trendů.

S cílem definovat vhodný účel studií, jejich pozici v systému územního plánování a vazbu na další dokumenty je oproti stávající praxi navrženo jasné rozlišení rolí podrobných územně plánovacích dokumentů, z nichž každý má svůj účel a není zaměnitelný s ostatními. Na základě podrobného rozboru je definována role územní studie spočívající zejména v ověření koncepce a koordinaci a etapizaci rozsáhlých složitých území bez známých investičních záměrů. Méně časté budou studie nezastavitelných území, studie dopravní či studie řešící dílčí problém či funkční systém. Naproti tomu pro území s již vyjasněnou koncepcí a známým záměrem investora je navrženo využít studii ověřovací či prověřovací, kterou nemusí na rozdíl od územní studie pořizovat město. Zároveň je připuštěn a navržen postup, kdy zpracování územní studie iniciuje a zajišťuje investor. Vedle studií má nezastupitelnou roli regulační plán, na rozdíl od studií závazný. S ohledem na zkušenosti ze zahraničí i z některých českých měst je definována nutnost zpracovávat zejména v Praze regulační plány v mnohem větší míře než doposud a nenahrazovat je územními studiemi. Za tímto účelem je navrženo v územním plánu vymezit lokality pro zpracování regulačních plánů a regulační plány zpracovávat pro výrazně menší území s jasnou koncepcí, vyřešenou předem např. územní studií.

V klíčové části práce jsou důkladně analyzovány zpracované studie a na základě jejich kritiky je poukázáno na problémy a nevhodné postupy, které jejich zpracování provázejí. K naplnění vytčeného cíle je navržen proces pořízení územní studie, který vede k racionalizaci a zefektivnění zpracování i užívání studií. Pro nalezení zpracovatele i směru řešení je doporučeno využít urbanistickou soutěž, která bude transparentnější, předloží více variant a dosáhne lepší kvality řešení než dosavadní postupy. V některých případech dokonce bude dostačující pro prověření řešeného problému, obvykle by na ni však mělo navázat zpracování vlastní územní studie.

Disertační práce došla k závěru, že dnešní studie jsou vzhledem ke svému účelu zpracovávány ve zbytečně velkém rozsahu a neúměrné podrobnosti. Studie by se měly oprostit od detailního zkoumání a více se věnovat skutečným vizím. Proto je navržena zásadní redukce rozsahu průzkumů a rozborů, cílený výběr jejich témat a je zkoumáno, jak mohou územně analytické podklady usnadnit jejich zpracování. Je navrženo zpracování územní studie ve zredukovaném, pouze nezbytně nutném rozsahu. Rozpracovávat studii se navrhuje pouze tehdy, bude-li třeba některou problematiku ověřit podrobněji a ze širšího spektra pohledů, a to na základě dohody nad zjednodušeně zpracovaným návrhem. Cílem je, aby vždy byl způsob řešení a rozsah zpracování studie přizpůsoben řešenému území či problému a odpovídal budoucímu účelu.

Pro naplnění cíle navrhnout postupy směřující k lepšímu využívání studií je nejprve poukázáno na problémy, které vedou k jejich špatné použitelnosti. Jedním z nich je absence jasného finálního výstupu a nutnost využívání několika materiálů současně. Proto je zdůrazněna nutnost zpracování závěrečného zkoordinovaného kompletního materiálu a potvrzení jeho akceptace bez dalších podmínek. Pro širokou konsensuální dohodu o území je doporučeno projednání jednotlivých fází studie a jsou identifikovány vhodné momenty i partneři pro diskusi, včetně zapojení veřejnosti. Je poukázáno na důsledky zápisu studie do evidence územně plánovací činnosti. Oproti stávající praxi i předpokladům zákona je zdůrazněna nutnost zveřejnění územních studií, což je základním předpokladem pro jejich důslednější využívání, respektování a pomalejší zastarávání.

Na základě aktuálních trendů a s ohledem na cíl zužitkovat zahraniční zkušenosti jsou navrženy zásadní změny v řízení města (nejen Prahy), které by se mělo přesunout od pasivního k aktivnímu, včetně založení rozvojových agentur, aktivní práce s pozemky a spolupráce města a soukromého sektoru. Na počátku přípravy by měla stát právě územní studie, která by měla být primárně zaměřena na variantní ověření možností udržitelného rozvoje území. Dle ověření v územní studii by měl být zpracován a vydán závazný regulační plán a až na základě takto definovaných podmínek a pravidel by mohlo město přistoupit k prodeji pozemků s plánovacím ziskem.

Práce je doplněna rozsáhlými přílohami upřesňujícími jednotlivé kapitoly a obsahujícími doplňující tabulky a obrázky. Součástí příloh je mimo jiné přehled a katalog současných i předpokládaných budoucích studií v Praze včetně jejich podrobné analýzy a podrobný přehled systémů územního plánování v zahraničí.

 

 

TEZE – ZKRÁCENÁ VERZE DISERTAČNÍ PRÁCE

Teze disertační práce ve formátu PDF v novém okně (345 kB)

 

 

KOMPLETNÍ VERZE DISERTAČNÍ PRÁCE

Text disertační práce ve formátu PDF v novém okně (14 MB)

Přílohy disertační práce ve formátu PDF v novém okně (37 MB)

 

 

 

Creative Commons License
Dílo Územní studie v podmínkách Prahy, jehož autorem je Ing. arch. Josef Morkus, podléhá licenci

Creative Commons: Uveďte autora - Neužívejte dílo komerčně - Nezasahujte do díla.
 

 

 

 Poslední aktualizace: 1. 5. 2016

 

Zpět na hlavní stránku